صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 300 ريال با ارائ? مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با اراي? مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه (0/002) دو در هزار ارزش روزان? اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند 2-2-1 و ده (10) درصد از تفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده يا حسابهاي سرمايه گذاري بانکها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار .
4 کارمزد متولي سالانه 0.02درصد از متوسط روزان? ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 200000000 و حداکثر کارمزد 350000000 باشد
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه يک در صد هزار (0/00001) ارزش روزان? دارائي هاي صندوق
6 کارمزد ضامن سودآوري سالانه يک در صد هزار (0/00001) ارزش روزنه دارائي هاي صندوق
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت صد و ده (110) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف هزار و سيصد (1300) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير