صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تست دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به دوره مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد دوره مالی یکساله صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ صورت های مالی دوره یکساله حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ گزارش عملکرد دوره مالی یکساله صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صورت های مالی دوره یکساله حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ افشای گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صورتهای مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (جسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (جسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (جسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (جسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ حسابر سی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ صورتهای مالی یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ حسابر سی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورتهای مالی یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ صورتهای مالی یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۹۵.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۹۵.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۹۴.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۹۴.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی ۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد ۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۹۴.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۴.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۴.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی ۹۴.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۴.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۴.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۳۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی ۹۳۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شد منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ گزارش عمللکرد ۶ ماهه اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ صورتهای مالی میاندوره منتهی به ۹۲/۰۴/۱۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ صورتهای مالی میاندوره نه ماهه صندوق منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲.۰۴.۰۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲.۰۴.۰۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به ۹۲/۰۱/۰۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به ۹۰/۱۰/۰۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه صندوق منتهی به ۹۰/۰۴/۰۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به ۹۰/۰۷/۰۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به ۹۱/۰۱/۰۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به ۹۱/۰۷/۰۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به ۹۱/۱۰/۰۲ دانلود