صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ -تغییر هزینه حسابرس و تغییر آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲ اسامی حاضرین مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴ تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرسی از شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی هشیار بهمند دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۵ اسامی لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۶ آگهی دعوت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین د رتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷ تاییدتصمیمات مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۸ تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۹ آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین د رتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۰ تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۲ مجمع اصلاح بند "ر"ماده ۲۲ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۱۳ تاییدیه مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۴ لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۵ دعوت به مجمع سالیانه صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴.۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۶ دعوت به مجمع سالیانه صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴.۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۷ تصمیمات مجمع تاریخ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۹ تاییدیه صورتجلسه (اساسنامه ای) مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۰ تاییدیه صورتجلسه (امیدنامه ای) مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۱ تصمیمات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ (تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲۲ تصمیمات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۲۴ تایید صورتجلسه تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۲۵ تصمیمات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۶ اسامی لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۹ تاییدیه صورتجلسه مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳۰ تصمیمات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۳۱ اسامی لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۲ آگهی روزنامه صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ ۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۳۳ صورتجلسه تغییرات کارمزد مدیر و حد نصاب سرمایه گذاری ها مورخ ۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۳۴ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مورخ ۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۳۵ آگهی ثبت صورتجلسات مجمع ۹۸/۰۱/۲۸ در روزنامه اطلاعات دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۳۶ روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع ۹۸/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۳۷ آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۳۸ تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۳۹ تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ و سایر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۰ آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۴۲ صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۴۳ برگزاری مجمع عمومی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۴۴ برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۴۵ برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
۴۶ برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۴۷ برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
۴۸ مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۴۹ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰- صورت جلسه دوم دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
۵۰ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
۵۱ مجمع مورخ ۹۳/۰۳/۰۳صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
۵۲ مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
۵۳ مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۵۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۱/۲۷