صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۳۵۶,۲۰۷ ۵۶.۶۲ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۱۲۹ ۳.۲ % ۲۳۹,۱۱۶ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۳۵۶,۲۰۸ ۵۶.۶۲ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۱۲۰ ۳.۲ % ۲۳۹,۱۱۶ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۳۵۶,۲۰۸ ۵۶.۶۲ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۱۱۰ ۳.۲ % ۲۳۹,۱۱۶ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۳۵۷,۰۷۷ ۵۶.۶۱ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۱۰۱ ۳.۱۹ % ۲۳۹,۹۷۰ ۳۸.۰۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۶۱,۵۱۱ ۵۶.۶۷ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۴ % ۲۰,۰۹۱ ۳.۱۵ % ۲۴۲,۶۵۹ ۳۸.۰۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۳۶۱,۲۳۸ ۵۷.۲۴ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۰۸۲ ۳.۱۸ % ۲۳۶,۱۲۳ ۳۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۳۶۱,۲۳۸ ۵۷.۲۴ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۰۷۲ ۳.۱۸ % ۲۳۶,۱۲۳ ۳۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۳۶۱,۲۳۹ ۵۷.۲۵ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۰۶۳ ۳.۱۸ % ۲۳۶,۱۲۳ ۳۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۶۱,۲۳۹ ۵۷.۲۴ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۰۵۲ ۳.۱۸ % ۲۳۶,۱۲۳ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۳۶۱,۲۴۰ ۵۷.۲۴ % ۰ % ۴ ۰ % ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷ % ۲۰,۰۴۲ ۳.۱۸ % ۲۳۶,۱۲۳ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ %