صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۰,۵۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵۹,۴۳۸,۴۱۹,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۵۳,۱۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۲۲,۴۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۲۲,۴۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴,۳۵۳,۱۹۰ ۴,۳۲۲,۴۵۸ ۴,۳۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۶,۲۷۷ ۱۲۹,۴۲۶ ۵۵۹,۴۳۸,۴۱۹,۲۵۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۴,۳۵۳,۳۹۱ ۴,۳۲۲,۶۵۸ ۴,۳۲۲,۶۵۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۶۰۰ ۱۸۶,۲۷۷ ۱۲۹,۴۲۶ ۵۵۹,۴۶۴,۳۷۵,۱۵۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۴,۳۵۳,۴۵۰ ۴,۳۲۲,۸۵۹ ۴,۳۲۲,۸۵۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۴۵۶ ۱۸۵,۶۷۷ ۱۳۰,۰۲۶ ۵۶۲,۰۸۴,۰۵۸,۶۷۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۴,۳۷۹,۹۰۸ ۴,۳۴۹,۲۴۴ ۴,۳۴۹,۲۴۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۶۷,۴۹۸,۰۱۱,۴۳۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۴,۳۱۴,۱۹۵ ۴,۲۸۳,۹۸۳ ۴,۲۸۳,۹۸۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۵۸,۹۸۲,۶۹۶,۵۰۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۴,۳۳۷,۶۸۴ ۴,۳۰۷,۳۱۲ ۴,۳۰۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۶۲,۰۲۶,۷۳۰,۳۶۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۴,۳۷۸,۸۸۶ ۴,۳۴۸,۲۳۳ ۴,۳۴۸,۲۳۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۶۷,۳۶۶,۱۰۶,۳۰۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۴,۲۳۷,۴۶۸ ۴,۲۰۷,۷۸۸ ۴,۲۰۷,۷۸۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۴۹,۰۴۰,۵۶۸,۷۰۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۴,۲۳۷,۶۶۱ ۴,۲۰۷,۹۸۱ ۴,۲۰۷,۹۸۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۴۹,۰۶۵,۷۷۴,۶۸۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۴,۲۳۷,۸۵۴ ۴,۲۰۸,۱۷۴ ۴,۲۰۸,۱۷۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۴۹,۰۹۰,۹۹۲,۳۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۴,۳۱۲,۱۱۱ ۴,۲۸۱,۹۲۲ ۴,۲۸۱,۹۲۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۵۸,۷۱۳,۷۶۹,۰۶۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۴,۴۵۶,۳۱۲ ۴,۴۲۵,۱۳۴ ۴,۴۲۵,۱۳۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۷۷,۴۰۰,۳۱۹,۲۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۴,۴۶۰,۰۳۱ ۴,۴۲۸,۸۲۸ ۴,۴۲۸,۸۲۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۷۷,۸۸۲,۳۷۱,۴۲۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۴,۵۳۴,۲۳۴ ۴,۵۰۲,۵۲۳ ۴,۵۰۲,۵۲۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۸۷,۴۹۸,۲۵۹,۵۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۴,۶۱۱,۱۲۹ ۴,۵۷۸,۸۹۱ ۴,۵۷۸,۸۹۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۷,۴۶۲,۸۰۰,۳۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۴,۶۱۱,۰۰۱ ۴,۵۷۸,۷۶۳ ۴,۵۷۸,۷۶۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۷,۴۴۶,۱۷۰,۳۲۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۴,۶۱۱,۱۹۸ ۴,۵۷۸,۹۶۰ ۴,۵۷۸,۹۶۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۷,۴۷۱,۸۸۷,۵۴۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۴,۶۰۳,۳۴۳ ۴,۵۷۰,۹۴۲ ۴,۵۷۰,۹۴۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۶,۴۲۵,۶۱۴,۱۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۴,۶۰۳,۵۴۲ ۴,۵۷۱,۱۴۰ ۴,۵۷۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۶,۴۵۱,۵۲۸,۵۱۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۴,۵۶۳,۸۵۶ ۴,۵۳۱,۶۳۳ ۴,۵۳۱,۶۳۳ ۰ ۴ ۳۱۴,۷۰۳ ۰ ۱۸۵,۲۲۱ ۱۳۰,۴۸۲ ۵۹۱,۲۹۶,۵۲۹,۲۹۶
  مشاهده همه