صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۲۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸۱,۷۵۶,۳۳۸,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۶۸,۵۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۲۴,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۲۴,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۶,۳۶۸,۵۷۸ ۶,۳۲۴,۸۵۷ ۶,۳۲۴,۸۵۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۱,۷۵۶,۳۳۸,۰۱۷
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۶,۳۷۰,۶۴۱ ۶,۳۲۶,۹۰۸ ۶,۳۲۶,۹۰۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۱,۹۷۷,۴۱۵,۱۱۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۶,۳۶۶,۷۵۹ ۶,۳۲۳,۰۵۷ ۶,۳۲۳,۰۵۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۱,۵۶۲,۳۰۷,۴۱۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۶,۳۶۷,۱۵۷ ۶,۳۲۳,۴۵۵ ۶,۳۲۳,۴۵۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۶,۳۶۷,۶۵۵ ۶,۳۲۳,۹۵۳ ۶,۳۲۳,۹۵۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۱,۶۵۸,۸۴۴,۱۰۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۶,۳۲۲,۳۶۱ ۶,۲۷۸,۸۲۶ ۶,۲۷۸,۸۲۶ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۷۶,۷۹۴,۶۶۷,۷۶۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۶,۳۴۷,۰۷۶ ۶,۳۰۳,۳۷۴ ۶,۳۰۳,۳۷۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۷۹,۴۴۰,۷۲۷,۰۸۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۶,۳۴۷,۴۸۹ ۶,۳۰۳,۷۸۷ ۶,۳۰۳,۷۸۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۷۹,۴۸۵,۱۹۷,۹۱۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۶,۴۰۹,۴۴۰ ۶,۳۶۵,۳۱۵ ۶,۳۶۵,۳۱۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۶,۱۱۷,۳۳۵,۰۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۶,۴۶۱,۱۴۱ ۶,۴۱۶,۵۳۲ ۶,۴۱۶,۵۳۲ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۹۱,۶۳۷,۹۹۴,۶۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۶,۴۶۱,۵۷۳ ۶,۴۱۶,۹۶۳ ۶,۴۱۶,۹۶۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۹۱,۶۸۴,۴۹۲,۲۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۶,۴۶۲,۰۰۴ ۶,۴۱۷,۳۹۵ ۶,۴۱۷,۳۹۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۹۱,۷۳۱,۰۰۰,۸۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۶,۴۶۸,۵۹۴ ۶,۴۲۳,۹۴۲ ۶,۴۲۳,۹۴۲ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۹۲,۴۳۶,۷۲۸,۷۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۶,۴۳۵,۶۳۳ ۶,۳۹۱,۲۱۰ ۶,۳۹۱,۲۱۰ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۸,۹۰۸,۵۴۲,۹۲۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۶,۳۵۱,۲۹۹ ۶,۳۰۷,۴۵۹ ۶,۳۰۷,۴۵۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۷۹,۸۸۱,۰۳۷,۳۶۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۶,۳۵۳,۱۷۹ ۶,۳۰۹,۳۲۳ ۶,۳۰۹,۳۲۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۰,۰۸۱,۹۵۵,۲۴۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۶,۴۳۶,۹۷۴ ۶,۳۹۲,۵۴۵ ۶,۳۹۲,۵۴۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۹,۰۵۲,۳۸۲,۷۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۶,۴۳۷,۳۹۳ ۶,۳۹۲,۹۶۴ ۶,۳۹۲,۹۶۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۹,۰۹۷,۶۰۷,۵۳۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۶,۴۳۷,۸۱۳ ۶,۳۹۳,۳۸۴ ۶,۳۹۳,۳۸۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۸۹,۱۴۲,۸۴۴,۵۳۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۶,۴۵۴,۴۰۳ ۶,۴۰۹,۸۶۳ ۶,۴۰۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۲۵۰ ۰ ۲۳۵,۴۶۰ ۱۰۷,۷۹۰ ۶۹۰,۹۱۹,۱۱۴,۳۰۸
  مشاهده همه