صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۶۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۶,۳۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۸,۴۶۷,۴۰۷,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۸۱,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۵۲,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۵۲,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۴,۲۸۱,۰۱۸ ۴,۲۵۲,۴۸۱ ۴,۲۵۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۹۲۴ ۱۳۳,۶۷۹ ۵۶۸,۴۶۷,۴۰۷,۴۰۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۴,۲۵۳,۸۲۳ ۴,۲۲۴,۴۰۴ ۴,۲۲۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۲۷ ۱۸۱,۹۲۴ ۱۳۳,۶۷۹ ۵۶۴,۷۱۴,۱۴۳,۳۳۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۴,۲۴۴,۷۳۹ ۴,۲۱۴,۷۶۵ ۴,۲۱۴,۷۶۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۸۹۷ ۱۳۳,۷۰۶ ۵۶۳,۵۳۹,۳۸۰,۸۰۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۴,۳۰۱,۸۳۶ ۴,۲۷۱,۴۷۶ ۴,۲۷۱,۴۷۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۸۹۷ ۱۳۳,۷۰۶ ۵۷۱,۱۲۲,۰۲۶,۰۳۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۴,۳۰۲,۰۶۴ ۴,۲۷۱,۷۰۴ ۴,۲۷۱,۷۰۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۱۱۷ ۱۸۱,۸۹۷ ۱۳۳,۷۰۶ ۵۷۱,۱۵۲,۴۴۲,۷۸۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۴,۳۰۲,۲۶۵ ۴,۲۷۱,۹۳۱ ۴,۲۷۱,۹۳۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۱۵۸ ۱۸۱,۷۸۰ ۱۳۳,۸۲۳ ۵۷۱,۶۸۲,۶۸۲,۴۶۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۴,۳۴۲,۵۳۴ ۴,۳۱۱,۹۶۲ ۴,۳۱۱,۹۶۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۷,۷۲۰,۹۶۲,۲۲۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۴,۳۳۴,۹۶۸ ۴,۳۰۴,۴۴۹ ۴,۳۰۴,۴۴۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۶,۷۱۴,۴۴۰,۸۱۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۴,۳۱۲,۹۵۹ ۴,۲۸۲,۵۸۱ ۴,۲۸۲,۵۸۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۳,۷۸۴,۴۲۴,۱۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۴,۳۱۳,۱۰۵ ۴,۲۸۲,۷۲۶ ۴,۲۸۲,۷۲۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۳,۸۰۳,۹۱۸,۸۸۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۴,۳۱۳,۳۳۴ ۴,۲۸۲,۹۵۵ ۴,۲۸۲,۹۵۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۳,۸۳۴,۵۹۱,۶۳۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۴,۳۱۳,۵۶۳ ۴,۲۸۳,۱۸۴ ۴,۲۸۳,۱۸۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۳,۸۶۵,۲۶۸,۸۵۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۴,۳۱۲,۴۵۶ ۴,۲۸۲,۰۸۷ ۴,۲۸۲,۰۸۷ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۳,۷۱۸,۲۸۳,۶۸۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۴,۳۰۴,۱۹۴ ۴,۲۷۳,۸۸۳ ۴,۲۷۳,۸۸۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۲,۶۱۹,۰۹۴,۸۶۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۴,۳۲۹,۲۹۲ ۴,۲۹۸,۷۸۷ ۴,۲۹۸,۷۸۷ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۵,۹۵۵,۸۲۴,۰۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۴,۳۴۳,۳۴۱ ۴,۳۱۲,۷۳۹ ۴,۳۱۲,۷۳۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۷,۸۲۵,۰۵۱,۹۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۴,۴۱۷,۲۳۹ ۴,۳۸۶,۰۷۶ ۴,۳۸۶,۰۷۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۸۷,۶۵۰,۹۰۰,۸۱۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۴,۳۱۷,۹۰۶ ۴,۲۸۷,۴۲۸ ۴,۲۸۷,۴۲۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۴,۴۳۳,۹۱۴,۶۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۴,۳۱۸,۱۵۷ ۴,۲۸۷,۶۷۹ ۴,۲۸۷,۶۷۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۴,۴۶۷,۴۶۳,۹۴۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۴,۳۲۰,۵۱۷ ۴,۲۸۹,۹۳۹ ۴,۲۸۹,۹۳۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۷ ۱۸۱,۶۲۲ ۱۳۳,۹۸۱ ۵۷۴,۷۷۰,۲۶۶,۴۹۳
  مشاهده همه