صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۲,۰۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۷,۹۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۸,۹۰۱,۳۷۸,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۱۴,۱۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۸۲,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۸۲,۹۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۴,۴۱۴,۱۰۳ ۴,۳۸۲,۹۲۷ ۴,۳۸۲,۹۲۷ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۲۲ ۱۳۲,۰۸۱ ۵۷۸,۹۰۱,۳۷۸,۶۹۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۴,۴۱۴,۲۹۵ ۴,۳۸۳,۱۱۹ ۴,۳۸۳,۱۱۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۲۲ ۱۳۲,۰۸۱ ۵۷۸,۹۲۶,۷۷۲,۷۳۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۴,۴۱۴,۴۸۷ ۴,۳۸۳,۳۱۱ ۴,۳۸۳,۳۱۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۳ ۱۸۳,۵۲۲ ۱۳۲,۰۸۱ ۵۷۸,۹۵۲,۱۳۳,۰۶۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۴,۴۲۷,۸۱۸ ۴,۳۹۶,۵۵۳ ۴,۳۹۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۸۰,۷۱۴,۲۷۵,۱۸۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۴,۴۸۲,۲۹۹ ۴,۴۵۰,۶۶۰ ۴,۴۵۰,۶۶۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۸۷,۸۶۱,۰۳۴,۸۲۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۴,۴۰۰,۷۴۴ ۴,۳۶۹,۴۶۲ ۴,۳۶۹,۴۶۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۱۳۶,۰۳۵,۶۶۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۴,۴۰۰,۹۴۴ ۴,۳۶۹,۶۶۲ ۴,۳۶۹,۶۶۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۱۶۲,۴۷۷,۴۴۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۴,۴۰۱,۱۴۴ ۴,۳۶۹,۸۶۳ ۴,۳۶۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۱۸۸,۹۳۳,۳۶۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۴,۴۰۱,۳۳۰ ۴,۳۷۰,۰۴۹ ۴,۳۷۰,۰۴۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۲۱۳,۵۱۱,۹۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۴,۴۰۱,۵۱۷ ۴,۳۷۰,۲۳۵ ۴,۳۷۰,۲۳۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۲۳۸,۱۰۵,۴۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۴,۴۰۱,۷۰۳ ۴,۳۷۰,۴۲۱ ۴,۳۷۰,۴۲۱ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۲۶۲,۷۱۳,۹۱۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۴,۴۰۲,۴۳۶ ۴,۳۷۱,۱۲۶ ۴,۳۷۱,۱۲۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۷,۳۵۵,۷۴۵,۱۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۴,۳۶۶,۵۱۸ ۴,۳۳۴,۹۷۵ ۴,۳۳۴,۹۷۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۴ ۱۸۳,۵۱۹ ۱۳۲,۰۸۴ ۵۷۲,۵۸۰,۸۸۱,۶۸۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۴,۴۴۴,۱۱۶ ۴,۴۱۳,۴۰۰ ۴,۴۱۳,۴۰۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۸۲,۹۵۷,۱۶۹,۹۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۴,۴۸۷,۸۶۴ ۴,۴۵۸,۲۰۳ ۴,۴۵۸,۲۰۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۸۸,۸۷۵,۰۸۱,۰۷۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۴,۴۸۸,۰۴۳ ۴,۴۵۸,۳۸۲ ۴,۴۵۸,۳۸۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۸۸,۸۹۸,۸۰۰,۰۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۴,۴۸۸,۲۲۳ ۴,۴۵۸,۵۶۲ ۴,۴۵۸,۵۶۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۸۸,۹۲۲,۵۳۴,۵۷۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۴,۵۰۴,۳۲۴ ۴,۴۷۴,۵۶۰ ۴,۴۷۴,۵۶۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۹۱,۰۳۵,۶۴۰,۵۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۴,۴۹۹,۱۶۲ ۴,۴۶۸,۸۰۵ ۴,۴۶۸,۸۰۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۴۱ ۱۸۳,۵۱۵ ۱۳۲,۰۸۸ ۵۹۰,۲۷۵,۴۷۴,۳۹۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۴,۴۲۲,۱۹۰ ۴,۳۹۲,۳۷۲ ۴,۳۹۲,۳۷۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۳,۴۷۴ ۱۳۲,۱۲۹ ۵۸۰,۳۵۹,۶۵۹,۹۰۷
  مشاهده همه