صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تصویب هزینه حسابرس و تغییر آدرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تغییر هزینه نرم افزار و اصلاح ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تصویب هزینه های صندوق-۱- اختصاص تعداد نه واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری فعلی صندوق؛ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تصویب تغییر کارمزد مدیر و حد نصاب سرمایه گذاری و تغییر بند ج ماده ۲-۲-۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تصویب هزینه های صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ تصویب هزینه های صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ حذف کارمزد ابطال و افزایش هزینه های برگزاری مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تصویب هزینه های صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه