صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرسی از شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی هشیار بهمند تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ اصلاح بند ر ماده ۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تغییر رکن متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تغییر مدیر صندوق و افزودن ماده ۶۵ به اساسنامه و تغییر ماده ۶۵ به ۶۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ اصلاح بند د ماده ۲۲ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه