صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۳,۲۶۱ ۹۰.۵۹ ۵۸۰,۳۸۵ ۹۴.۹۳ ۵۷۴,۰۶۰ ۹۴.۲۲ ۵۹۵,۳۲۴ ۹۴.۶۳
اوراق ۲,۲۱۸ ۱.۹۵ ۱,۱۶۲ ۰.۱۹ ۷۳۲ ۰.۱۲ ۰
وجه نقد ۳,۵۴۲ ۳.۱۱ ۱۵,۷۶۹ ۲.۵۸ ۱۵,۱۸۷ ۲.۴۹ ۱۳,۶۶۶ ۲.۱۷
سایر دارایی‌ها ۵,۰۵۶ ۴.۴۴ ۱۴,۰۸۸ ۲.۳ ۱۹,۳۱۶ ۳.۱۷ ۲۰,۱۲۹ ۳.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۹۳۸ ۴۶.۴۴ ۲۶۸,۶۶۷ ۴۳.۹۴ ۲۳۷,۵۶۱ ۳۸.۹۹ ۲۳۹,۱۱۶ ۳۸.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد