صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۴,۵۷۵ ۹۰.۱۵ ۶۴۱,۳۲۱ ۹۷.۰۲ ۶۳۱,۹۸۴ ۹۷.۶۱ ۶۲۰,۷۸۱ ۹۷.۵۹
اوراق ۲,۲۳۵ ۲.۱۳ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳,۳۰۳ ۳.۱۵ ۹,۶۱۲ ۱.۴۵ ۸,۱۱۹ ۱.۲۵ ۷,۸۲۲ ۱.۲۳
سایر دارایی ها ۴,۸۷۹ ۴.۶۵ ۱۰,۱۱۷ ۱.۵۳ ۷,۳۸۱ ۱.۱۴ ۷,۴۸۹ ۱.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۹,۰۳۹ ۴۶.۷۵ ۳۰۴,۲۶۸ ۴۶.۰۳ ۳۰۳,۷۲۲ ۴۶.۹۱ ۳۰۳,۲۱۲ ۴۷.۶۷
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد