صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1399/08/05
منبع تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1399/08/05
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1399/08/05
متن خبر

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پیوست
مشاهده پیوست