صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز
منبع -
مقدمه تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز
متن خبر

تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز

پیوست
مشاهده پیوست