صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدتصمیمات مجمع 1399/10/13 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه تاییدتصمیمات مجمع 1399/10/13 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
متن خبر

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1399/10/13

پیوست
مشاهده پیوست