صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه پیرو مجمع مورخ 93/03/03 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ضامن نقد شوندگی این صندوق حذف گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست