صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی سالیانه
منبع -
مقدمه برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ 96/01/26 ساعت 15 مصوبات مجمع: 1. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق 2. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق 3. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 4. انتخاب موسسه حسابرسی برای سال مالی منتهی به 30/09/1396و ت...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست