صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03
منبع -
مقدمه صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست