صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به 96/09/30 و سایر تغییرات اساسنامه
منبع -
مقدمه تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به 96/09/30 و سایر تغییرات اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست