صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به 1397/09/30
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست