صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع 98/01/28
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع 98/01/28
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست