صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تغییرات کارمزد مدیر و حد نصاب سرمایه گذاری ها مورخ 98/03/18
منبع -
مقدمه صورتجلسه تغییرات کارمزد مدیر و حد نصاب سرمایه گذاری ها مورخ 98/03/18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست