صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/09/23
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/09/1398 در آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین- ساختمان 23-طبقه سوم غربی- تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید دستور جلسه: • تغییر متولی صندوق • سایر موارد در صلاحدید مجمع صندوق
متن خبر

دستورجلسه:

تغییر متولی صندوق

پیوست
مشاهده پیوست