صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع تاریخ 1398/09/23 (تغییرات اساسنامه)
منبع -
مقدمه 1- موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت 2035 و شناسه ملی 10100174390 با نمایندگی آقای احمدرضا شریفی قزوینی به شماره ملی 1282368109 به عنوان رکن متولی جایگزین موسسه حسابرسی کاربرد ارقام گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست