صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه صورتجلسه (اساسنامه ای) مورخ1398/09/23
منبع -
مقدمه 1- تغییر رکن متولی صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست