صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/10/22
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 22/10/1398 در آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین- ساختمان 23-طبقه سوم غربی- تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید. دستور جلسه: • تمدید مدت فعالیت صندوق • اعمال تغییرات در نحوه انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق، موضوع بخشنامه 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار. • سایر موارد در صلاحدید مجمع صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست