صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه صندوق در تاریخ 1399/01/31 ساعت 14.00
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالیانه صندوق در تاریخ 1399/01/31 ساعت 14.00 در مکان صندوق واقع در تهران.بلوار افریقا خیابان گل آذین برگزار میگردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست