صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین د رتاریخ 1399/10/13
منبع -
مقدمه 1- رعایت ابلاغیه 12020168 مورخ 06/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول 2- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی 3- سایر موارد
متن خبر

آگهی دعوت مجمع صندوق در تاریخ 1399/10/13

پیوست
مشاهده پیوست