صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین د رتاریخ 1399/12/06
منبع -
مقدمه آگهی دعوت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین د رتاریخ 1399/12/06
متن خبر

آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پیوست
مشاهده پیوست