صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین
منبع -
مقدمه مجوز سازمان در رابطه با سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس در پاسخ به صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ،متن کامل صورتجلسه در فایل پیوست
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست