صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست